Meny
cart.itemWithCount
cart.sum:0 SEK

  Allmänna villkor för Vallonia AB

  1. Tillämplighet

   1. Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs samt tjänster som levereras av Vallonia AB, org. nr. 559108-4735 - (“Leverantören”, ”Vi” eller ”Oss”) för Kundens räkning, om inget annat särskilt har avtalats.
   2. Genom att anlita och ingå avtal med Leverantören anses Kunden ha samtyckt till dessa Allmänna villkor.
  2. Avgifter, kostnader och Fakturering

   1. Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt och exklusive frakt.
   2. Leverantören reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser.
    1. Har felaktigt pris angetts förbehåller sig Leverantören rätten att avbryta beställningen och till Kunden åter- betala erlagd betalning innan produktion påbörjats.
   3. Fakturan översänds i god tid innan leverans.
   4. Vid beställning av varor i stål och glas skall 100% av orderbeloppet vara betalt innan produktionen påbörjas.
    1. Vad som sägs i 2.4 om varor i stål och glas skall även tillämpas på samtliga övriga varor om inget annat avtalats.
    2. I övrigt skall ordern vara slutbetald innan leverans genomförs.
    3. Leverantören medger ingen kredit eller annan överenskommelse om betalning i efterskott.
   5. Det tar i normalfallet tre (3) dagar för Leverantören att se en betalning varför en fördröjning på tre (3) dagar efter erlagd betalning förekommer.
   6. Fakturering ombesörjes av Svea Ekonomi. Betalningsvillkoren framgår vid beställning och kan anpassas efter Kundens önskemål.
   7. Vid avbruten beställning som görs efter det att tiden för yttrande över order- erkännandet löpt ut, enligt p. 3.4 debiteras kunden för 80% av ordervärdet inklusive frakt.
  3. Beställning och kunduppgifter

   1. Ni måste vara arton (18) år fyllda för att genomföra en beställning hos Leverantören.
   2. Samtliga kunduppgifter som anges som obligatoriska måste vara korrekt ifyllda.
    1. Ni får endast handla i eget namn.
    2. För det fall ni handlar för ett företags räkning skall referens anges och kontroll av firmateckningsrätt genomförs.
   3. Leverantören nyttjar de personuppgifter ni lämnar i enlighet med Personuppgiftspolicyn som finns att läsa på Leverantörens hemsida.
   4. Efter lagd beställning erhålls ett ordererkännande. Eventuella synpunkter eller andra anmärkningar på avvikelser i ordererkännandet mot tidigare lämnad offert skall skriftligen lämnas till Leverantören inom två (2) dagar. Har dessa inte skriftligen lämnats Leverantören inom den angivna tidsramen anses ordererkännandet till alla delar godkänt av Kunden.
  4. Produktens beskaffenhet

   1. Leverantören är förbehållen publicerings- fel, informationsfel samt fel i specifikation för samtliga produkter och tjänster de erbjuder.
   2. Leverantören kan inte garantera att produktens utseende och beskaffenhet till alla delar stämmer överens med de illustrationer som finns på hemsidan eller som lämnats vid beställning. Dessa illustrationer är ämnade att ge en uppfattning av produkten och är inte en exakt avbild.
   3. Kunden ansvarar för att lämnade mått är korrekta och exakta. Kunden åtar sig således att genomföra mätning i enlighet med Leverantörens angivna mätinstruktioner.
   4. Avvikande mätning kan resultera i att en glipa runt om ramen uppstår som Kunden således, på eget ansvar och egen bekostnad, får täta med list eller annat material i efterhand.
   5. Leverantören ansvarar inte för monteringsplatsen. Det är Kundens ansvar att säkerställa att väggar, golv, tak och eventuella andra ytor håller för infästning av produkten. För skador på sådana ytor ansvarar inte Leverantören.
   6. Med anledning av materialets beskaffenhet kan produkterna skilja sig något. Detta med anledning av att stål är ett material som är böjligt. Således kan inte alla delar garanteras vara raka eller exakt lika till formen.
   7. Eventuella revideringar av beställning som lämnas till Leverantören efter godkännande av ritning och ordererkännande medför extra kostnader för Kunden.
    1. Leverantören åtar sig att genomföra revideringarna efter bästa förmåga men kunden är medveten om att det merarbete som revideringarna innebär medför extra kostnader.
    2. Eventuella revideringar innebär även att leveranstiden förlängs.
  5. Leverans & Transport

   1. Leveranstiden är normalt 10-12 veckor. Dock kan något exakt datum för leverans inte anges.
   2. Eventuella ändringar i ordern kan resultera i förlängd leveranstid.
   3. Kunden blir kontaktad av transportbolaget i god tid innan leverans, dock först efter det att villkoren i p.2.4.2 är uppfyllda.
    1. Kunden bestämmer tillsammans och i samförstånd med transportbolaget en lämplig tid för leverans.
   4. Produkten levereras till angiven adress, port eller tomtgräns, eller så nära den adressen som transportören kan komma eller, i förekommande fall, till postutlämningsställe.
    1. För extra svårtillgängliga adresser debiteras en extra avgift för leverans. Det kan röra sig om exempelvis (men inte uteslutande) öar och trånga passager.
    2. Transportören ansvarar i normalfallet inte för att bära in produkten.
    3. Inbärning av produkten kan köpas till vid leverans, vilket i sådant fall medför en extra kostnad för Kunden.
   5. Leveransen ska kvitteras av mottagaren eller dennes ombud enligt transportörens anvisningar.
    1. Kunden ansvarar för att kontrollera godset noga vid leverans.
    2. Eventuella skador på förpackningen måste kontrolleras och noteras direkt vid kvittering. Dessa ska noteras på transportsedeln/avin som lämnas av transportören eller utlämningsstället.
    3. Notera att reklamation inte kan göras utan att Kunden uppfyllt sin undersökningsplikt vid mottagandet och att skadan noterats enligt p.5.5.1 och p. 5.5.2.
    4. Eventuella skador som inte visat sig på emballaget utan som har uppstått under leveransen på produkten oberoende emballagets skick ska anmälas inom två (2) dagar efter leverans.
    5. När kvittens enligt p.5.5 lämnats övergår ansvaret för produkten från Leverantören till Kunden.
   6. Leverantören meddelar Kunden om eventuella förseningar av leveransen.
    1. Vid fall då en underleverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Leverantören anses detta vara utanför Leverantörens kontroll och faller under sådan omständighet som nämns i p.9.
    2. Leverantören är inte skyldig att ersätta eventuella leveransförseningar.
    3. Leverantören ansvarar vidare inte för några förseningar som orsakats av transportbolaget.
  6. Reklamation

   1. Eventuell reklamation skall skickas till [email protected] inom två (2) dagar.
   2. Bifoga bilder på skadorna, både med och utan emballage.
   3. Hänvisa även till de noteringar som lämnats på avin vid mottagande
   4. Monterade skiljeväggar, dörrar, fönster och duschväggar kan ej reklameras om det inte är fråga om ett produktionsfel.
   5. Reklamation av produkten för annat fel ska göras inom skälig tid från det att fel bort upptäckas och i övrigt enligt reglerna i Konsumentköplag (1990:932) för privatpersoner respektive Köplag (1990:931) för företag.
   6. Leverantören ansvarar inte för transportskador som anmälts för sent.
  7. Retur

   1. Skiljeväggar, dörrar, fönster och duschväggar samt andra produkter som tillverkats unikt för Kunden efter dennes specifikationer kan inte returneras.
   2. Handtag, lås och dörrvred som beställts separat kan returneras inom 14 dagar från det att leveransen mottagits.
    1. Returer enligt 7.2 återbetalas så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter det att retur mottagits av Leverantören.
    2. Meddelande om ångrat köp ska lämnas till Leverantören.
    3. Ångerrätten gäller endast för oanvända varor som returneras i samma skick som då de levererades.
    4. Kunden har rätt att kontrollera produktens skick, skulle skada uppstå vid kontrollen kan produkten dock inte returneras.
    5. Kunden ansvarar för att produkten är väl förpackad i samma, eller annan likvärdig, förpackning som den levererades i.
    6. Kunden ansvarar, och är betalningsskyldig för returfrakten såvida det inte rör sig om en reklamation enligt p.5.5.2, p. 5.5.4 eller p.6.
    7. Returer sänds till: Vallonia AB, Lövängsgatan 24, 115 44 Stockholm
  8. Ansvarsbegränsning

   1. Leverantören ansvarar för skada som Kunden lidit endast om skadan direkt vållats av Leverantören genom fel eller försummelse vid uppdragets eller tjänstens utförande. Ansvaret är begränsat enligt Leverantörens ansvarsförsäkring till ett maxbelopp om 10 000 000 kr för fysisk skada.
   2. Leverantörens ansvar gentemot Kunden är begränsat till den skada Kunden lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret skall reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt försäkring som Kunden har tecknat eller som har tecknats för Kunden eller enligt avtal eller skadelöshetsförbindelse där Kunden är part eller förmånstagare, om det inte är oförenligt med Kundens avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kundens rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.
   3. Leverantören åtar sig inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Kundens användning av produkten.
  9. Force majeure

   1. Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
   2. Om hindret endast är tillfälligt, är avtals- brottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.
   3. När hindret är permanent bortfaller parter- nas skyldigheter att prestera enligt dessa Allmänna Villkor.
  10. Tvist

   1. Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.
   2. Kunden bör alltid söka nå en uppgörelse med Leverantören innan Kunden vidtar rättsliga åtgärder.
   3. Invändning mot storleken på orderbeloppet ska lämnas senast två (2) dagar från dess att Leverantören skickat ordererkännande enligt p. 3.4.