Your Shopping Cart

It appears that your cart is currently empty!

CONTINUE SHOPPING

  Senast uppdaterat 2018-06-27

Allmänna villkor för Vallonia AB

1. Tillämplighet

1.1

1.2

Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs samt tjänster som levereras av Vallonia AB, org.

nr. 559108-4735, Periskopvägen 3, 18155 Lidingö - (“Leverantören”, ”Vi” eller ”Oss”) för Kundens räkning, om inget annat särskilt har avtalats. Genom att anlita och ingå avtal med Leverantören anses Kunden ha samtyckt till dessa Allmänna villkor.

2. Avgifter, kostnader och

Fakturering

2.1 Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt och exklusive frakt.

2.2 Leverantören reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser.

2.2.1 Har felaktigt pris angetts förbehåller sig Leverantören rätten att avbryta beställningen och till Kunden återbetala

erlagd betalning innan produktion påbörjats.

2.3 Fakturan översänds i god tid innan leverans.

2.4 Vid beställning av varor i stål och glas skall 100% av orderbeloppet vara betalt innan produktionen påbörjas.

2.4.1 Vad som sägs i 2.4 om varor i stål och glas skall även tillämpas på samtliga övriga varor om inget annat avtalats.

2.4.2 I övrigt skall ordern vara slutbetald innan leverans genomförs.

2.4.3 Leverantören medger ingen kredit eller annan överenskommelse om betalning i efterskott.

2.5 Det tar i normalfallet tre (3) dagar för Leverantören att se en betalning varför en fördröjning på tre (3) dagar efter erlagd betalning förekommer.

2.6 Fakturering ombesörjes av Klarna. Betalningsvillkoren framgår vid beställning och kan anpassas efter Kundens önskemål.

2.7 Vid avbruten beställning som görs efter det att tiden för yttrande över ordererkännandet löpt ut, enligt p. 3.4 debiteras kunden för 80% av ordervärdet inklusive frakt.

3. Beställning och kunduppgifter

3.1 Ni måste vara arton (18) år fyllda för att genomföra en beställning hos Leverantören.

3.2 Samtliga kunduppgifter som anges som obligatoriska måste vara korrekt ifyllda.

3.2.1 Ni får endast handla i eget namn.

3.2.2 För det fall ni handlar för ett företags räkning skall referens anges och kontroll av firmateckningsrätt genomförs.

3.3 Leverantören nyttjar de personuppgifter ni lämnar i enlighet med Personuppgiftspolicyn som finns att läsa

på Leverantörens hemsida.

3.4 Efter lagd beställning erhålls ett ordererkännande. Eventuella synpunkter eller andra anmärkningar på avvikelser i

ordererkännandet mot tidigare lämnad offert skall skriftligen lämnas till Leverantören inom två (2) dagar. Har dessa inte skriftligen lämnats Leverantören inom den angivna tidsramen anses ordererkännandet till alla delar godkänt av Kunden.

4. Produktens beskaffenhet

4.1 Leverantören är förbehållen publiceringsfel, informationsfel samt fel i specifikation för samtliga produkter och tjänster de erbjuder.

4.2 Leverantören kan inte garantera att produktens utseende och beskaffenhet till alla delar stämmer överens med de

illustrationer som finns på hemsidan eller som lämnats vid beställning. Dessa illustrationer är ämnade att ge en

uppfattning av produkten och är inte en exakt avbild.

4.3 Kunden ansvarar för att lämnade mått är korrekta och exakta. Kunden åtar sig således att genomföra mätning i enlighet med Leverantörens angivna mätinstruktioner.

4.4 Avvikande mätning kan resultera i att en glipa runt om ramen uppstår som Kunden således, på eget ansvar och egen

bekostnad, får täta med list eller annat material i efterhand.

4.5 Leverantören ansvarar inte för monteringsplatsen. Det är Kundens ansvar att säkerställa att väggar, golv, tak

och eventuella andra ytor håller för

infästning av produkten. För skador på

sådana ytor ansvarar inte Leverantören.

4.6 Med anledning av materialets beskaffenhet

kan produkterna skilja sig

något. Detta med anledning av att stål är

ett material som är böjligt. Således kan

inte alla delar garanteras vara raka eller

exakt lika till formen.

4.7 Eventuella revideringar av beställning

som lämnas till Leverantören efter

godkännande av ritning och ordererkännande

medför extra kostnader för

Kunden.

4.7.1 Leverantören åtar sig att genomföra

revideringarna efter bästa förmåga

men kunden är medveten om att det

merarbete som revideringarna

innebär medför extra kostnader.

4.7.2 Eventuella revideringar innebär även

att leveranstiden förlängs.

5. Leverans & Transport

5.1 Leveranstiden är normalt 10-12 veckor.

Dock kan något exakt datum för leverans

inte anges.

5.2 Eventuella ändringar i ordern kan

resultera i förlängd leveranstid.

5.3 Kunden blir kontaktad av transportbolaget

i god tid innan leverans, dock

först efter det att villkoren i p.2.4.2 är

uppfyllda.

5.3.1 Kunden bestämmer tillsammans och i

samförstånd med transportbolaget en

lämplig tid för leverans.

5.4 Produkten levereras till angiven adress,

port eller tomtgräns, eller så nära den

adressen som transportören kan komma

eller, i förekommande fall, till postutlämningsställe.

5.4.1 För extra svårtillgängliga adresser

debiteras en extra avgift för leverans.

Det kan röra sig om exempelvis (men

inte uteslutande) öar och trånga

passager.

5.4.2 Transportören ansvarar i normalfallet

inte för att bära in produkten.

5.4.2.1 Inbärning av produkten kan köpas till

vid leverans, vilket i sådant fall

medför en extra kostnad för Kunden.

5.5 Leveransen ska kvitteras av mottagaren

eller dennes ombud enligt transportörens

anvisningar.

5.5.1 Kunden ansvarar för att kontrollera

godset noga vid leverans.

5.5.2 Eventuella skador på förpackningen

måste kontrolleras och noteras direkt

vid kvittering. Dessa ska noteras på

transportsedeln/avin som lämnas av

transportören eller utlämningsstället.

5.5.3 Notera att reklamation inte kan göras

utan att Kunden uppfyllt sin

undersökningsplikt vid mottagandet

och att skadan noterats enligt p.5.5.1

och p. 5.5.2.

5.5.4 Eventuella skador som inte visat sig

på emballaget utan som har uppstått

under leveransen på produkten

oberoende emballagets skick ska

anmälas inom två (2) dagar efter

leverans.

Senast uppdaterat 2018-06-27

5.5.5 När kvittens enligt p.5.5 lämnats

övergår ansvaret för produkten från

Leverantören till Kunden.

5.6 Leverantören meddelar Kunden om

eventuella förseningar av leveransen.

5.6.1 Vid fall då en underleverantör inte

kan fullfölja sitt åtagande gentemot

Leverantören anses detta vara utanför

Leverantörens kontroll och faller

under sådan omständighet som nämns

i p.9.

5.6.2 Leverantören är inte skyldig att

ersätta eventuella leveransförseningar.

5.6.3 Leverantören ansvarar vidare inte för

några förseningar som orsakats av

transportbolaget.

6. Reklamation

6.1 Eventuell reklamation skall skickas till

hello@vallonia.se inom två (2) dagar.

6.2 Bifoga bilder på skadorna, både med och

utan emballage.

6.3 Hänvisa även till de noteringar som

lämnats på avin vid mottagandet.

6.4 Monterade skiljeväggar, dörrar, fönster

och duschväggar kan ej reklameras om

det inte är fråga om ett produktionsfel.

6.5 Reklamation av produkten för annat fel

ska göras inom skälig tid från det att fel

bort upptäckas och i övrigt enligt reglerna

i Konsumentköplag (1990:932) för

privatpersoner respektive Köplag

(1990:931) för företag.

6.6 Leverantören ansvarar inte för

transportskador som anmälts för sent.

7. Retur

7.1 Skiljeväggar, dörrar, fönster och

duschväggar samt andra produkter som

tillverkats unikt för Kunden efter dennes

specifikationer kan inte returneras.

7.2 Handtag, lås och dörrvred som beställts

separat kan returneras inom 14 dagar från

det att leveransen mottagits.

7.2.1 Returer enligt 7.2 återbetalas så snart

som möjligt, dock senast trettio (30)

dagar efter det att retur mottagits av

Leverantören.

7.2.2 Meddelande om ångrat köp ska

lämnas till Leverantören.

7.2.3 Ångerrätten gäller endast för

oanvända varor som returneras i

samma skick som då de levererades.

7.2.4 Kunden har rätt att kontrollera

produktens skick, skulle skada uppstå

vid kontrollen kan produkten dock

inte returneras.

7.2.5 Kunden ansvarar för att produkten är

väl förpackad i samma, eller annan

likvärdig, förpackning som den

levererades i.

7.2.6 Kunden ansvarar, och är

betalningsskyldig för returfrakten

såvida det inte rör sig om en

reklamation enligt p.5.5.2, p. 5.5.4

eller p.6.

7.2.7 Returer sänds till:

Vallonia AB

Lövängsgatan 24

115 44 Stockholm

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Leverantören ansvarar för skada som

Kunden lidit endast om skadan direkt

vållats av Leverantören genom fel eller

försummelse vid uppdragets eller

tjänstens utförande. Ansvaret är begränsat

enligt Leverantörens ansvarsförsäkring

till ett maxbelopp om 10 000 000 kr för

fysisk skada.

8.2 Leverantörens ansvar gentemot Kunden

är begränsat till den skada Kunden lider.

Detta innebär bl.a. att ansvaret skall

reduceras med samtliga belopp som kan

utfås enligt försäkring som Kunden har

tecknat eller som har tecknats för Kunden

eller enligt avtal eller skadelöshetsSenast

uppdaterat 2018-06-27

förbindelse där Kunden är part eller

förmånstagare, om det inte är oförenligt

med Kundens avtal med en

försäkringsgivare eller annan tredje part

eller om Kundens rättigheter gentemot en

försäkringsgivare eller tredje part

inskränks på grund av detta.

8.3 Leverantören åtar sig inte något ansvar

gentemot någon tredje man på grund av

Kundens användning av produkten.

9. Force majeure

9.1 Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig

prestation hindrats av en omständighet

som legat utanför parts kontroll och som

denne inte skäligen kunde förväntas ha

räknat med eller tagit i beaktande vid

tiden för avtalets ingående och vars

följder denne inte heller skäligen kunde

ha undvikit eller övervunnit.

9.2 Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet

ursäktligt under så lång tid som är

rimlig med hänsyn till hindrets

konsekvenser för partens möjligheter att

prestera avtalsenligt.

9.3 När hindret är permanent bortfaller parternas

skyldigheter att prestera enligt dessa

Allmänna Villkor.

10. Tvist

10.1 Tvist med anledning av dessa Allmänna

Villkor ska slutligt avgöras av svensk

domstol med tillämpning av svensk lag.

10.2 Kunden bör alltid söka nå en uppgörelse

med Leverantören innan Kunden vidtar

rättsliga åtgärder.

10.3 Invändning mot storleken på

orderbeloppet ska lämnas senast två (2)

dagar från dess att Leverantören skickat

ordererkännande enligt p. 3.4.